لیست پروژه های مربوط به پی


توسط Hamidullah

خرداد 31، 1398

طراحی پی به صورت دستی

طراحی یکی از نوار های پی ساختمان چند طبقه ی بتنی به صورت دستی این قسمتی از یک پایان نامه است . که باید پی این ساختمان بتنی با فرضیات صحیحی به صورت دستی با ارائه ی محاسبات و نقشه های جزئیات طراحی شود طراحی پی فقط در محور 4 صورت پذیرد . محل ساختمان در افغانستان است که میتوان همانند شبیه ترین شهر ایران به افغانستان از نظر لرزه ای فرض کرد . مدل نرم افزاری سازه موجود نیست و طراح میبایست بار های وارد به فنداسیون را به صورت دستی و با تقریب و فرضیات صحیح و قابل قبول برای طراحی نوار 4 فرض کند .مدارک به صورت فایل word و autocad برای کاربر ارسال شود .

بیشتر

این پروژه به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

150000 تومان


ضمانت اجرایی

15000 تومان


زمان انجام پروژه

6 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت