لیست پروژه های مربوط به اتصالات


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

طراحی اتصالات بادبندی

اتصالات بادبندی X-شکل را در یک سازه فلزی لازم دارم. مقطع بادبند دوبل نبشی 100 است. تعداد اتصالات به این صورت است: اتصال بادبند به محل اتصال تیر و ستون (3 عدد)، اتصال بادبند به پای ستون (2 عدد)، اتصال دو بادبند در محل برخوردشان (1 عدد)

بیشتر

این پروژه به صورت 100 درصد به اتمام رسید.

بودجه پروژه

40000 تومان


ضمانت اجرایی

8000 تومان


زمان انجام پروژه

2 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت