طراحی پی به صورت دستی

این پروژه توسط سروش نادری به صورت 100درصد به اتمام رسیده است

توسط : Hamidullah

طراحی یکی از نوار های پی ساختمان چند طبقه ی بتنی به صورت دستی
این قسمتی از یک پایان نامه است . که باید پی این ساختمان بتنی با فرضیات صحیحی به صورت دستی با ارائه ی محاسبات و نقشه های جزئیات طراحی شود طراحی پی فقط در محور 4 صورت پذیرد . محل ساختمان در افغانستان است که میتوان همانند شبیه ترین شهر ایران به افغانستان از نظر لرزه ای فرض کرد . مدل نرم افزاری سازه موجود نیست و طراح میبایست بار های وارد به فنداسیون را به صورت دستی و با تقریب و فرضیات صحیح و قابل قبول برای طراحی نوار 4 فرض کند .مدارک به صورت فایل word و autocad برای کاربر ارسال شود .

مبلغ پیشنهادی

150000 تومان

ضمانت پیشنهادی

15000 تومان

زمان پیشنهادی

6 روز

متخصصین داوطلب برای انجام کار

2

کلید واژه های پروژه

پی بتنی
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت