طراحی اتصالات بادبندی

این پروژه توسط آذر امیررجب به صورت 100درصد به اتمام رسیده است

توسط : علیرضا کشاورز

اتصالات بادبندی X-شکل را در یک سازه فلزی لازم دارم. مقطع بادبند دوبل نبشی 100 است. تعداد اتصالات به این صورت است: اتصال بادبند به محل اتصال تیر و ستون (3 عدد)، اتصال بادبند به پای ستون (2 عدد)، اتصال دو بادبند در محل برخوردشان (1 عدد)

مبلغ پیشنهادی

40000 تومان

ضمانت پیشنهادی

8000 تومان

زمان پیشنهادی

2 روز

متخصصین داوطلب برای انجام کار

1

کلید واژه های پروژه

اتصالات بادبند
طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت