جدیدترین پروژه های عمران | جدید ترین پروژه های معماری


توسط amin

دی 17، 1398

بارگذاری خاک رس با نرم افزار FLAC 3D v5.0

خاک رس سستی با مشخصات :E=600kp, poisson=0.47, C=15kp, density=19kn/m^3 بدون زاویه اصطکاک با ابعاد 1.2 متر 1.2 متر و ارتفاع 0.9 متر تحت بارگذاری دایره ای با قطر 20 سانتی متر در مرکز تحت سرعت 1mm/min قرار گرفته. نیاز ها: آنالیز گرانش و بدست اوردن تنش های موجود تحت نیروی ثقلی و بدست آوردن نمودار بار-نشست و تنش-کرنش (یک مدل خاک رس با مشخصات فوق و یک نمونه خاک با تک ستون سنگی محسور شده با ژئوسنتتیک )بعد از بارگذاری با نرم افزار FLAC 3D v5 جهت نشست تا 50 میلی متر. مشخصات ستون سنگی : قطر 6 سانتی متر ،عمق 30 سانتی متر ، ( poisson= 0.3 , E= 40,000kp , phi=0.47degree ,density= 16kn/m^3 ) . مشخصات ژئوسنتتیک: ( Ultimate tensile strength (kN/m) = 9 , Strain at ultimate strength (%)=55 , Secant stiffness at ultimate Strain (J) (kN/m) =16.36 , Thickness (mm)=1 , Mass (g/m2)=140 ).

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

300000 تومان


ضمانت اجرایی

30000 تومان


زمان انجام پروژه

7 روز


توسط reza

خرداد 18، 1398

آنالیز مودال به روش ریتز در برنامه sap2000

به دلیل پراکندگی زیاد جرم نمیتوانم به روش بردارهای ویژه آنالیز مودال را انجام دهم. لازم است که با روش ریتز آنالیز را انجام دهم. میخواهم روش انجام آن در برنامه sap2000 را یاد بگیرم.

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

50000 تومان


ضمانت اجرایی

10000 تومان


زمان انجام پروژه

8 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

کار مجازی در برنامه sap2000 یا etabs

روش استفاده از کار مجازی برای کنترل اعضای موثر در دریفت با استفاده از برنامه sap2000 یا etabs به چه صورت است؟

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

90000 تومان


ضمانت اجرایی

13500 تومان


زمان انجام پروژه

10 روز


توسط علیرضا کشاورز

خرداد 18، 1398

Moving Load in sap2000

در برنامه sap2000 بار moving load به چه صورت اعمال میشود؟

بیشتر

پروژه تایید شده و در انتظار پیشنهاد توسط متخصصان

بودجه پروژه

40000 تومان


ضمانت اجرایی

4000 تومان


زمان انجام پروژه

5 روز


طراحی سایت توسط شرکت پدیده تجارت